top of page
Search

A look inside Kristine Kutepova's studio

Updated: Mar 11, 2022


LV// Pirms izstādes "Mazdārziņi" atklāšanas M/Gallery komanda viesojās mākslinieces Kristīnes Kutepovas studijā, lai gūtu nelielu ieskatu gleznu tapšanas procesā.

Kristīne stāsta, ka viena no viņas mīļākajām bērnības atmiņām ir saules pielieta vasaras diena dārzā, plikas pēdas pieskāriens zālei un zemei, diļļu garša, kameņu dūkoņa. Bērnības atmiņas un pirmie soļi sava mazā dārza veidošanā ir iedvesmojuši radīt izstādi, kurā dzīvo Pupu gars, arbūzs vārdā Manisa, Ābolu sargātāja un Dārza mājiņu dvēseles.


,,Pagājušais gads bija mana atkal satikšanās ar Dārza Garu. Pirmās sēklas iesēju jau februārī, lai viss būtu pašas audzēts. Atceros, ka opaps februārī koka kastē sāka sēt tomātus. Tad tas likās traki agri, jo apkārt vēl sniegs līdz padusēm.. Daba un augi spēj palīdzēt, uzmundrināt, pabarot un raisīt lielu prieku, it īpaši , ja izdodas ko izaudzēt. Protams, būs kaprīzāki augi, kuri neļausies un neizdīgs, bet tad tiem var pieķerties pēc lielākas dārzniecības pieredzes. Bija mirkļi, kad domāju, kāpēc tik maz zinu, kāpēc man netika ļauts būt vasarā kopā ar opapu dārzā, lai tagad visas dārza gudrības liktu lietā.. vien dažas frāzes ir iespiedušās atmiņā. Tā radās pasakainais Pupu Gars, kur debesīs esošie mirdzumiņi un mākoņi vadīja un palīdzēja pirmajā nopietnajā Mazdārziņu būšanā," saka Kristīne.

,,Pats gleznošanas process notiek vairākos slāņos, tie pārklājas un savstarpēji mijiedarbojas, gluži kā mūsu atmiņās kavējoties katru reizi ko varam pievienot, vai atlikt nost - rodas jauns stāsts. Abstraktā pasaule perfekti iederās reālajā, rodas savdabīga simbioze un mijiedarbība. Iedvesma vijās gan no bērnības atmiņām, gan vasarā noķertajiem mirkļiem."

Kristīne Kutepova (1982) absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas

glezniecības bakalaura (2017) un maģistra studiju programmas (2019). Saņēmusi Latvijas

Mākslas akadēmijas balvu “SEB stipendiju glezniecībā” 2017. gadā un mecenātes Ināras

Teterevas stipendiju mākslā 2015. gadā. Kopš 2014. gada piedalījusies dažādās grupas

izstādēs, tostarp starptautiskā projektos Itālijā un Vācijā. Darbi atrodas privātkolekcijās,

Zviedrijas karaļnamā, Krievijā, Norvēģijā, Polijā. Nozīmīgākās personālizstādes, "Redzējumi"

Rīgas Mākslas telpa, "Brīnumzeme" Jūrmalas pilsētas muzejs, "Dabas portreti" Liepājas

muzejs, "Apziņas fiksācijas" Valmieras pilsētas muzejā.ENG// Before the opening of "Little Gardens" M/Gallery team had a chance to visit the studio of Kristine Kutepova to take a look inside her creative workspace.

Kristine says that one of her favourite childhood memories is a summer day in the garden, in the sun, the touch of bare feet on the grass and the ground, the taste of dill, the drone of bumblebees. Childhood memories and the first steps towards creating her own small garden have inspired the creation of an exhibition in which the spirit of Beans, a watermelon named Manisa, the guardian of the apple and the souls of the Garden Homes, lives.


"Last year I had a reunion with the Spirit of the Garden. I sowed the first seeds already in February, so that everything would have grown by itself. I remember that my grandfather started sowing tomatoes in a wooden box in February. Then it seemed crazy early, because it would still snow up to the armpits. Nature and plants can help, cheer, feed and bring great joy, especially if you manage to grow something. Of course, there will be more capricious plants that will give up and fail, but then you can cling to them for more gardening experience. There were moments when I thought, why do I know so little, why was I not allowed to be in the garden with my grandfather in the summer, so that now all the wisdom of the garden could be put into practice. This is how the fabulous Spirit of Beans came into being, where the glitter and clouds in the sky guided and helped in the first serious season of the Little Garden," says Kristine.

"The painting process itself takes place in several layers, they overlap and interact with each other, just like our memories - every time we can add or strip it off a layer - and a new story emerges. The abstract world fits perfectly into the real world, a peculiar symbiosis and interaction occurs. I was inspired by both my childhood memories and the moments I captured in the summer."

Kristīne Kutepova (1982) graduated from the Latvian Academy of Arts, Department of Visual Arts, Bachelor's (2017) and Master's (2019) study programs. She received the award of the Latvian Academy of Arts “SEB Scholarship in Painting” in 2017 and the scholarship of patron Ināra Tetereva in 2015. Since 2014, she has participated in various group exhibitions, including international projects in Italy and Germany. The works are in private collections in the Royal Palace of Sweden, Russia, Norway and Poland. The most important solo exhibitions, "Visions" Riga Art Space, "Wonderland" Jurmala City Museum, "Portraits of Nature" Liepaja Museum, "Consciousness Fixations" in Valmiera City Museum.
Comments


bottom of page